Go Back

Privacy Policy

PRIVACY POLICY

Huidige privacy policy duidt aan in welke omstandigheden GENTS BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te Rodelijvekensstraat 28/002, KBO: 0816.962.407, (hierna “GENTS”), persoonsgegevens verzamelt, bewerkt en gebruikt evenals de wijze waarop deze worden beveiligd. GENTS verbindt zich ertoe om de wettelijke voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens zoals o.m. opgenomen in Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna “AVG”) strikt na te leven.

GENTS houdt eraan de bij haar activiteiten betrokken partijen en gebruikers van haar diensten te informeren omtrent de persoonsgegevens die zij bewaart, de wijze waarop dit gebeurt evenals de redenen waarom zij dit doet. Deze informatie vindt u terug in de huidige privacy policy.

De huidige privacy policy betreft de gegevens waarbij GENTS optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, t.t.z. wanneer GENTS persoonsgegevens inzamelt voor haar eigen doeleinden en niet in opdracht van een klant.

Indien u van oordeel bent dat deze privacy policy niet op afdoende wijze uw privacy zou beschermen kan u ons steeds contacteren op hello@gents.be.

1. Verantwoordelijke

Uw gegevens kunnen worden opgeslagen en bewerkt door GENTS in functie van de uitvoering van haar activiteiten en diensten.

2. Categorieën van gegevens

Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen door GENTS worden verwerkt :

 • Naam en voornaam
 • Functie en bedrijf
 • Taal
 • Geboortedatum
 • Woonplaats/adres en plaats voor levering
 • Rekeningnummer
 • Vaste en/of mobiele telefoon
 • E-mailadres
 • Activiteiten op onze website via log data, functionele cookies en Google Analytics

3. Doelstellingen en grondslagen van de verwerkingen

In het algemeen zal GENTS slechts persoonsgegevens verwerken in de gevallen toegelaten door art. 6.1 AVG, t.t.z:

 • Wanneer dit noodzakelijk is in functie van het uitvoeren van een overeenkomst;
 • Teneinde te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting;
 • Wanneer dit noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene te beschermen;
 • Wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de onderneming (b.v. voorkomen van fraude, interne administratie, direct marketing,…);

In het bijzonder verwerkt GENTS uw persoonsgegevens voor de volgende doelstellingen:

 • Teneinde GENTS toe te laten de prestaties waartoe zij zich verbindt optimaal uit te voeren:
  • Om prestaties op te volgen
  • Om met de juiste personen binnen de organisatie in contact te komen wanneer daartoe noodzaak bestaat
 • Algemeen klantenbeheer- en administratie, o.m. om aanvragen voor producten en diensten te behandelen;
 • Teneinde u – indien nodig – te contacteren in het kader van de producten of diensten die door GENTS worden verstrekt;
 • Het informeren van de pers via het sturen van persberichten naar perscontacten;
 • Verbeteren van de surfervaring op de website en analyseren van de bezoeken op de website

Desgevallend zullen uw gegevens worden gebruikt om u onze diensten of producten te leveren, en dit op basis van de overeenkomst die met u werd gesloten hieromtrent. Wanneer persberichten of nieuwsbrieven worden toegestuurd via de ons overgemaakte of uit publieke bronnen beschikbaar gemaakte contactgegevens, of nieuwe of tijdelijke aanbiedingen worden gedaan die verband houden met eerder geleverde diensten of producten, gaat GENTS ervan uit dat zij daartoe gerechtigd is op basis van een gerechtvaardigd belang als bepaald in art. 6.1 (f) AVG.

In het kader van haar wettelijke verplichtingen zal GENTS uw gegevens doorgeven aan de fiscale of andere overheidsinstanties (BTW e.a.) indien zij hierom gevraagd wordt of daartoe verplicht is.

GENTS maakt evenwel geen gebruik van automatische beslissingen op basis van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

4. Bewaartermijnen

GENTS zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens werden verzameld. GENTS zal uw gegevens dan ook bewaren zolang u van onze diensten gebruik maakt of tot de prestaties werden geleverd waartoe GENTS zich heeft verbonden, alsook gedurende een periode van vijf jaren na de beëindiging hiervan m.o.o. de behandeling van eventuele nakomende diensten, klachten of vragen afkomstig van overheidsinstanties.

Na deze periode zullen alle persoonsgegevens worden verwijderd, met uitzondering van de hierna volgende categorieën:

 • Contactgegevens (Naam, voornaam, adres en e-mailadres) worden na bovenstaande periode voor een periode van 5 jaren bijgehouden teneinde contact te kunnen opnemen inzake eventuele verdere diensten of informatie.
 • Betalingen en facturatiegegevens worden een bijkomende periode van 2 jaren bijgehouden teneinde te voldoen aan fiscale verplichtingen. Een bijkomende periode kan worden genoodzaakt door wettelijke verplichtingen opgelegd aan GENTS in dit verband.
 • Informatie die nodig kan zijn m.o.o. de bewijsvoering in het kader van geschillen tot tien jaar na de beëindiging van het contract of het geschil indien toepasselijk.

5. Doorgifte en derden

Uw gegevens worden in principe louter intern door GENTS (of haar verbonden vennootschappen of rechtsopvolgers) verwerkt, waarbij zij desgevallend gebruik maakt van software van derden. Uw gegevens worden niet verkocht aan derden. GENTS garandeert dat iedere verwerking die door of voor haar door een verwerker geschiedt conform de geldende regelgeving zal gebeuren.

GENTS doet wel beroep op bepaalde partijen teneinde haar dienstverlening optimaal te houden. Dit betreft onder meer dienstverlening inzake volgende elementen:

 • Internet omgeving (hosting website, CMS systeem website e.d.);
 • IT-Infrastructuur (Servers, CRM, mailservice e.d.);
 • Google Analytics;
 • Boekhoudkundige software

Aangezien deze externe partijen in aanraking kunnen komen met persoonsgegevens verbindt GENTS zich ertoe om de nodige verwerkersovereenkomsten met dergelijke externe partijen te sluiten teneinde een adequate bescherming van persoonsgegevens te kunnen verzekeren.

Soms is GENTS ook verplicht om uw persoonsgegevens over te maken aan derden. Dit is voornamelijk het geval indien een wet ons hiertoe verplicht of indien publieke instanties het recht hebben om deze gegevens van ons te vragen. In principe zullen uw gegevens niet worden overgedragen naar derde landen (buiten de Europese Unie) noch aan enige internationale organisaties.

Naast de voormelde ontvangers worden geen persoonsgegevens aan een derde doorgeven zonder uw voorafgaande goedkeuring.

6. Cookies

Op onze website www.gents.be wordt gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technologieën.

Log data. Wanneer je gents.be gebruikt, slaan onze servers automatisch informatie (“log data”) op, inclusief informatie die je browser verstuurt telkens je een website bezoekt. Deze log data kunnen ondermeer je Internet Protocol adres zijn, browser type en settings, datum en tijd van je verzoek, hoe je gents.be gebruikt en cookie data.

Cookie data. Er kunnen “cookies” (een kleine text file verstuurd door je computer telkens je een website bezoekt) en gelijkaardige technologieën gebruitk worden om log data op te slaan. We maken op gents.be enkel gebruik van functionele cookies, om de functionaliteiten van de website te verbeteren en ervoor te zorgen dat die naar behoren functioneert (bv. cookies voor taalvoorkeuren, …)

Statistische Data. Er worden ook statische data verzameld om het gebruik van gents.be te analyseren en te optimaliseren. Gents.be maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’).

Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Bij het activeren van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die lid zijn van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar afgekort. Deze informatie wordt gebruikt om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en internet verbonden diensten jegens de exploitant van de website te verlenen. Verdere informatie hierover kunt u vinden op https://www.google.com/analyti...

7. Rechten van de betrokkene

U heeft het recht op inzage en verbetering van de persoonsgegevens die GENTS van u bewaart. Daarnaast kunt u eveneens het verwijderen van deze gegevens vragen in de gevallen zoals ze door de wetgeving worden voorzien of de goedkeuring die werd gegeven voor een verwerking van uw persoonsgegevens opnieuw intrekken (indien de verwerking op basis van toestemming is gebeurd). Afhankelijk van de gegevens die niet meer mogen worden verwerkt kan dit een impact hebben op de diensten die worden verschaft door GENTS.

Indien u de verwerking van de gegevens door GENTS betwist, kunt u om de beperking van de verwerking verzoeken tot een oplossing voor deze betwisting werd gevonden.

Tot slot bezit u eveneens een recht op overdracht van welbepaalde van uw gegevens indien de verwerking ervan gebeurt via geautomatiseerde procédés, en u kan zich zonder enige rechtvaardiging verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

Indien deze rechten wenst uit te oefenen kunt u een e-mail sturen naar het adres hello@gents.be

Om de identiteit van de aanvrager te kunnen nagaan en te vermijden dat een onbevoegde persoon toegang zou krijgen tot persoonsgegevens dient hierbij een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart of paspoort gevoegd te worden.

Indien u meent dat daartoe aanleiding bestaan kan u een klacht neerleggen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL

+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

8. Beveiliging van de gegevens

GENTS controleert permanent de beveiliging van de persoonsgegevens die binnen haar organisatie worden bewaard en verwerkt. Als verantwoordelijke voor de verwerking verbindt GENTS zich er toe alle nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen om te vermijden dat onbevoegde personen toegang krijgen tot de persoonsgegevens die haar werden toevertrouwd. Hiermee tracht zij eveneens het verlies, de vernietiging of de niet toegestane verdeling van deze gegevens te vermijden.

GENTS gebruikt systemen die regelmatig worden geüpdatet, die beperkt toegankelijk zijn en die firewalls bevatten die overeenstemmen met de geldende standaard hieromtrent. GENTS verbindt er zich toe u te informeren omtrent iedere inbreuk op deze privacy policy die een ernstige impact op u kan hebben.

9. Aanpassingen

Het staat GENTS vrij deze privacy policy van tijd tot tijd éénzijdig te wijzigen, desgevallend in functie van wijzigende wetgeving. In dergelijk geval zal een aankondiging op de website worden gedaan.

If you have any questions, please contact hello@antibomberbombersquad.be.